Priser

Oversettelse

Pris etter forespørsel: Kalkuleres etter antall ord i teksten og baseres på bl.a. språk, vanskelighetsgrad og størrelsen på oppdraget. Det beregnes alltid et minimumshonorar per oppdrag. Det er innført moms på oversettelsestjenester, men ikke på tjenester utført for utenlandske oppdragsgivere.

Korrektur og språkvask

  • Pris etter forespørsel og omfang av oppdrag.
  • For korrektur NOK 0,30 per ord pluss minimumshonorar.
"Language is power, life and the instrument of culture, the instrument of domination and liberation." (Angela Carter)

Laget av Richard Harris Design